Disclaimer en privacy

Privacyverklaring

Vereniging Walhalla, gevestigd aan de Robert Baeldestraat 55 te 3061 TH Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vereniging Walhalla respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.verenigingwalhalla.nl. Vereniging Walhalla gebruikt de persoonlijke informatie van oud-leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) en de Rotterdamsche Vrouwlijke Studenten Vereniging (RVSV) niet voor andere doeleinden dan het in de statuten van de Vereniging Walhalla bepaalde doel, te weten: het bevorderen van activiteiten die ten goede komen aan het Rotterdamse studentenleven, waaronder begrepen de onderlinge band tussen studenten in Rotterdam en tussen hen en voormalige studenten in Rotterdam, de band tussen hen en de diverse onderwijsinstellingen in Rotterdam en de in Rotterdam aanwezige gezelligheidsverenigingen, waaronder het RSC en RVSV en de Rotterdamsche Studenten Sociëteit 'Walhalla' (RSS) en hun rechtsopvolgers. Vereniging Walhalla tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen en in stand houden van contacten tussen oud-leden van RSC, RVSV en RSS onderling en van deze oud-leden met RSC, RVSV en RSS, onder meer door het verspreiden van publicaties, het ondersteunen van lustrumvieringen en andere activiteiten van RSC en RVSV en hun verenigingen, alsmede het daarbij betrekken van de oud-leden. Vereniging Walhalla verwerkt voor dit doel de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, titels, adres, jaar van aankomst, telefoonnummer en e-mailadres van de oud-leden van het RSC en RVSV. De Vereniging Walhalla draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens van de oud-leden van het RSC en RVSV vertrouwelijk worden behandeld.

Vereniging Walhalla bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Vereniging Walhalla verstrekt persoonlijke informatie van de oud-leden van het RSC en RVSV niet zonder toestemming aan derden (zijnde niet oud-leden van het RSC of  RVSV of leden van de Vereniging Walhalla of leden van het huidige RSC/RVSV). Vereniging Walhalla neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van de Vereniging Walhalla) tussen zit.

Vereniging Walhalla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via info@verenigingWalhalla.nl

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Walhalla en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@verenigingWalhalla.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vereniging Walhalla zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vereniging Walhalla wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van de Vereniging Walhalla. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Vereniging Walhalla niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Cookies

De Vereniging Walhalla is permanent op zoek naar mogelijkheden om www.verenigingwalhalla.nl te verbeteren en deze website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen hiervan is uw toestemming nodig. De website www.verenigingwalhalla.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.verenigingwalhalla.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals deze valt onder de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en dergelijke.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.verenigingwalhalla.nl. Door deze website te bezoeken of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Vereniging Walhalla zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Vereniging Walhalla niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Vereniging Walhalla garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Vereniging Walhalla wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer de Vereniging Walhalla links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet op deze websites aangeboden producten of diensten door de Vereniging Walhalla worden aanbevolen. De Vereniging Walhalla aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Vereniging Walhalla niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. De Vereniging Walhalla behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Walhalla of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De Vereniging Walhalla behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

De Vereniging Walhalla is permanent op zoek naar mogelijkheden om www.verenigingwalhalla.nl te verbeteren en deze website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen hiervan is uw toestemming nodig. De website www.verenigingwalhalla.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.verenigingwalhalla.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals deze valt onder de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en dergelijke.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.verenigingwalhalla.nl. Door deze website te bezoeken of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Vereniging Walhalla zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Vereniging Walhalla niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Vereniging Walhalla garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Vereniging Walhalla wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer de Vereniging Walhalla links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet op deze websites aangeboden producten of diensten door de Vereniging Walhalla worden aanbevolen. De Vereniging Walhalla aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Vereniging Walhalla niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. De Vereniging Walhalla behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Walhalla of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De Vereniging Walhalla behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.